Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas. Sudarytojas Arvydas Pacevičius
Bibliotheca Lituana IV

Tęstiniame mokslo darbų rinkinyje publikuojami straipsniai ir mokslo populiarinimo darbai, skirti Lietuvos egodokumentiniam paveldui, privačiosios raštijos raidos teorinių, istorinių, savimonės raiškos problemų analizei, egodokumentikos kilmei, raidai, sąsajoms su senųjų bibliotekų ir kitų atminties institucijų fondais bei privačiais rinkiniais, egodokumentų viešinimo, publikavimo, leidybos problemoms, sąsajoms su istoriniais ir etnografiniais Europos ir Lietuvos regionais, taip pat Panevėžio kraštu ir iš jo kilusiais žmonėmis.

Dėmesys egodokumentikai Lietuvoje išaugo apie 2010 metus, kai į mokslinį diskursą buvo įvestas naujas terminas egodokumentas, kurio konceptuali adaptacija paskatino sistemingesnes raštijos pirmuoju asmeniu studijas. Bibliotheca Lituana IV tome publikuojamuose straipsniuose, apžvalgose ir recenzijose nagrinėjami egodokumentikos kilmės, raidos, sąsajų su senųjų bibliotekų ir kitų atminties institucijų fondais bei privačiais rinkiniais klausimai; atskleidžiama tarpdalykinė egodokumentikos ir privačios raštijos tyrimų prieiga (istorijos, archyvistikos, bibliotekininkystės, muzeologijos, komunikacijos ir kt. mokslų atvejai); aptariami lituanistiniai egodokumentų telkiniai Lietuvos ir užsienio atminties institucijose, jų paieškos ir tyrimų ypatumai, taip pat egodokumentų viešinimo, publikavimo, leidybos problemos. Ypatingas dėmesys skiriamas Panevėžio regiono egodokumentikai, jos rinkiniams, tyrimo bei identifikavimo problemoms, turinio sąsajoms su tapatumu, vietos, šeimos bei giminės, emocijų istorijai. Atlikti tyrimai galėtų paskatinti spausdintinio ir rankraštinio paveldo lituanistines, tarpdalykines studijas, jų rezultatų sklaidą, tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą. Plėtotini transkultūriniai daugiakalbystės ir įvairialypio tapatumo, atsiskleidžiančioje egodokumentikoje, tyrimai. Rengiant ne tik mokslo bendruomenei, bet ir platesnei visuomenei skirtą knygą bendradarbiavo mokslo ir studijų bei viešojo sektoriaus (bibliotekų, muziejų) atstovai.

Spausdinta versija:

Leidykla: Akademinė leidyba
ISSN 2424-3477

ISBN 978-9955-33-708-9
Lietuvių kalba
Kietas viršelis
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 288

PDF versija internete. Visi numeriai čia.